您查詢的是 “” 字的詳解
點擊次數:
 • 拼 音:chéng
 • 粵 語:sing4
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首筆畫:4
 • 總筆畫:8
 • 普通話:zheng1zheng3zheng4cheng2zeng4zheng1zheng3zheng4cheng2zeng4
 • 粵 語:
 • 繁 體:
 • 姓名學筆畫:8
 • GBK編碼:B3D0
 • 筆順編號:52111534
 • UniCode:U+627F
 • 漢字分類: GB一級漢字 Big5 常用字 GB12345一級漢字
 • 字 韻:(中華新韻)庚 (十三轍)汪洋  韻母:eng
 • 漢字結構:獨體結構
 
基本解釋 詳細說明 康熙字典 常用詞組 外文翻譯 猜字謎 字源字形 書法字

⊙ 基本注解

chéng

(1) ㄔㄥˊ

(2) 在下面接受,托著:~重?!?。

(3) 擔當,應允:~擔?!??!??!??!J。

(4) 受到,蒙受:~蒙?!鳎墒芏鳚桑?。

(5) 繼續,接聯:繼~?!剑ㄖ干鐣容^持久安定的局面)?!皢⒑?。

(6) 順從,迎合:奉~?!伜蛏樦鴦e人顏色辦事)。

(7) 姓。

(8) 鄭碼:XKCD,U:627F,GBK:B3D0

(9) 筆畫數:8,部首:手,筆順編號:52111534


⊙ 詞性變化

chéng

[名]

指某些起承載作用的物件,或指某些物件起承載作用的部分 [bearing]。如:石承;軸承⊙ 詳細說明

chéng

[動]

(1) (會意。甲骨文字形,上面象跽跪著的人,下面象兩只手。合起來表示人被雙手捧著或接著。本義:捧著)

(2) [hold in the palm;support with the palm;bear]

承,奉也。受也?!墩f文》

女承筐無實?!兑住w妹》。注:“自下受上稱承?!?/p>

承筐是將?!对姟ば⊙拧ぢ锅Q》

下有紅光動搖承之,或曰,此東海也?!?/span>·姚鼐《登泰山記》

外有八龍,首銜銅丸,下有蟾蜍,張口承之?!逗鬂h書·張衡傳》

(3) 又如:承印(捧印);承萼(指物件承托的聯結部分);承盤(托盤)

(4) 繼承 [succeed]

朱明未承夜兮?!冻o·招魂》。注:“續也?!?/span>

承致多福無疆于女孝孫?!秲x禮·少牢禮》。注:“猶傳也?!?/span>

吾本寒家,世以清白相承?!?/span>·司馬光《訓儉示康》

(5) 又如:承襲(繼承);承家(承繼家業);承授(承繼傳受)

(6) 接受;承受 [receive;accept;bear;suffer]

若不足而不承?!肚f子·大宗師》

士于大夫承賀?!抖Y記·王藻》

(7) 又如:承派(接受委派);承教(謙詞。接受教誨);承做(接受加工);承命(受命)

(8) 奉承 [flatter]。如:承附(奉承附和);承旨(逢迎意旨);承志(迎合意旨;繼承大志)

(9) 承擔,擔負;擔當 [undertake]。如:承造(負責建造);承局(包辦各項事務的人;衙門中的差人)

(10) 秉承 [act on]。如:承制(奉旨);承荷(秉承);承運(秉受天命)

(11) 招認 [confess one"s crime]。如:承招(認罪招供);承抵(認罪抵命);承伏(認罪)

(12) 侍奉 [attend]。如:承歡(承色。侍奉父母,使之高興);承應(侍候,伺候;妓女、藝人應宮庭或官府之召表演侍奉)


⊙ 康熙字典

【卯集中】【手字部】 ·康熙筆畫:8 ·部外筆畫:4

解釋:【唐韻】署陵切【集韻】【韻會】辰陵切,??音丞?!菊f文】奉也?!緯ふf命】后克聖,臣不命其承?!驹姟ば⊙拧砍锌鹗菍??!∮质芤??!径Y·禮運】是謂承天之祜?!臼琛渴芴熘R??!∮帧驹鲰崱肯螺d上也?!疽住だゅ琛咳f物資生,乃順承天?!旧袝ご髠鳌渴擞惺??!驹]】屋柱下石也?!∮帧緩V韻】次也?!咀髠鳌ふ咽辍客擞谄角?,子產爭承?!驹]】承貢賦之次也?!∮掷^也?!驹姟ば⊙拧咳缢砂刂?,無不爾或承?!臼琛啃鹿氏喑?,無彫落也?!∮种挂??!驹姟旐灐縿t莫我敢承?!臼琛繜o有於我敢禦止之者?!∮滞ㄘ??!咀髠鳌ぐ四辍砍宜抉R子國帥師而行,請承?!驹]】承,佐也?!∮种菝?。漢牂柯郡地,宋置承州?!∮中??!踞釢h·承宮傳註】承姓,衞大夫成叔承之後?!∮帧菊崱繒r征切,音成。義同?!∮帧炯崱恐T仍切,音蒸。水名?!厩皾h·地理志】長沙國承陽縣?!驹]】承水,出零陵永昌縣界,東流注湘?!∮帧炯崱俊卷崟??持陵切,音懲?!咀髠鳌ぐ哪辍坎陶押钊鐓?,諸大夫恐其又遷也,承?!驹]】承,蓋楚言?!∮帧炯崱俊绢惼??蒸上聲,與抍通?!玖凶印S帝篇】孔子觀於呂梁,見一丈夫游之,使弟子??流而承之?!驹]】出溺爲承。直作拯?!∮帧卷崟俊菊崱??昨亙切,音贈。猶送也?!径Y·文王世子】賵賻承含,皆有正焉?!驹]】承讀爲贈,聲之誤也?!∮帧炯崱俊卷崟??諸應切,音證??h名?!厩皾h·地理志】東??こ锌h?!驹]】應劭讀?!∮秩~辰羊切,音常?!景喙獭じ咦驺羲??】休勳顯祚,永永無疆。於皇舊亭,苗嗣是承?! 炯崱炕蜃??。又作氶。


⊙ 常用詞組

承辦

chéngbàn

[undertake;contract to do a job] 承接經辦

這事由廣告公司一手承辦

承包

chéngbāo

(1) [contract]∶接受工程或大宗訂貨等任務,負責按合同規定完成

(2) [tender for;sign contract]∶訂立合同負責辦理

要承包此項工程的訂約人

承保

chéngbǎo

[accept insurance] 通過保險的方式承諾賠償另一方的損失

承塵

chéngchén

[celling] 床上的帳幕;天花板

默投金于承塵上,后葺理屋宇,乃得金?!逗鬂h書·雷義傳》

承擔

chéngdān

[assume;undertake;endure;hold] 負擔或擔當

承擔戰爭的費用

由聯合公司承擔起來的公債

承當

chéngdāng

[bear;take;assume] 擔當;承擔

承當責任

承佃

chéngdiàn

[rent land from a landlord] 舊社會農民向地主租種土地

承兌

chéngduì

(1) [accept]∶口頭地、書面地或以行為承擔付款義務

承兌匯票

(2) [honour]∶承諾并按照…的規定兌換

承兌一張支票

承乏

chéngfá

[feel unqualified for an position] 暫任某職的謙稱

攝官承乏?!蹲髠鳌こ晒辍?/span>

承歡

chénghuān

[attend upon and please] 迎合人意,博取歡心。多指侍奉父母、君王等

外承歡之汋約兮,諶荏弱而難持?!冻o·九章·哀郢》

承歡侍宴無閑暇?!?/span>白居易《長恨歌》

承歡膝下

承籍

chéngjí

[inherit the rank] 承襲先人的仕籍

說有蘭家女,承籍有宦官

承繼

chéngjì

(1) [be adopted to one"s uncle as heir]∶給沒有兒子的伯父、叔父等做兒子

(2) [adopt one’s brother’s son as his heir]∶把兄弟等的兒子收做自己的兒子

承繼

chéngjì

[inherit;carry forward] 承襲;承接

承繼先輩的事業

承接

chéngjiē

(1) [receive and carry on]∶承前接后

(2) [continue]∶接續

承接上文

(3) [bear]∶承受;接受

承接訂貨

承接來料加工

(4) [engage in social activities]∶應酬;交際

傾心承接稱譽日聞

承攬

chénglǎn

(1) [contract to do a job]∶承包總攬

承攬工程

(2) [contract]∶承辦業務的契約

寫了一張送行李到沂州府的承攬

承蒙

chéngméng

[be granted a favour;be indebted to sb. for a kindness] 套語,多虧受到[您的好意]

承蒙關照

承諾

chéngnuò

[promise to undertake] 應承允諾

口頭承諾

承盤

chéngpán

[tray] 托盤

高足承盤

承平

chéngpíng

[peace] 太平;持久太平

今累世承平,豪富吏民?!稘h書·食貨志》

承平日久

承情

chéngqíng

[be much obliged;owe a debt of gratitude;receive sb"s favour gift] 秉承恩情

承情幫我治好了牙

承認

chéngrèn

[admit;acknowlege;concede;confess] 對既成的事實表示認可

承認錯誤

當局承認他的重要貢獻

承認新國家

承上啟下

chéngshàng-qǐxià

[form a connecting link between the preceding and the following] 承接其上,開啟其下

承上啟下的一代

承受

chéngshòu

(1) [bear]∶接受,承擔

承受損失的主要部分

(2) [sustain]∶支承或經受[重量或壓力]

水壩不能承受這沉重的浪頭

(3) [inherit]∶繼承

承受遺產

承頭

chéngtóu

[take the lead] [方]∶領頭的人;擔當頭面人物

這事還得由你承頭

承望

chéngwàng

[expect] 料想

誰承望,負義絕情

承襲

chéngxí

[inherit;follow;adopt] 承繼;沿襲

承先啟后

chéngxiān-qǐhòu

[inherit the past and usher in the future;to carry on the past heritage and open up the future] 承接前人的,開創今后的。多用于事業、學問方面。也說“承前啟后”

承應

chéngyìng

[promise;agree;consent] 答應

承運

chéngyùn

(1) [receive “heaven"s mandate” or call to rule as emperor]∶承受天命的運氣

(2) [undetake to transport]∶承擔運輸之事

承載

chéngzài

[bear the weight of] 承受支撐物體

承重

chéngzhòng

(1) [bearing]

(2) 承受重量、推力

承重隔墻

(3) 宗法制度指承擔喪祭和宗廟的重任

承轉

chéngzhuǎn

[transmit;forward a document to the next level above or below] 承接轉送

承轉公文


⊙ 英文詞匯
bear    hold    undertake    

啟    


⊙ 英文字義
bear;1.to bear; to hold; to support2.to undertake; to make it one''s responsibility3.to receive; to inherit4.to continue; to carry on5.to confess6.obliged; with thanks7.to please; to flatter8.by (order of);to bear/to carry/to hold/to continue/to undertake/to take charge/owing to/due to/to receive

⊙ 日文字義
1. 支える.受けとめる.2. 引き受ける.擔當する.請け負う.3. 被る.…にあずかる.…していただく.4. 受け継ぐ.継続する.5. ?チョン.

⊙ 法文字義
承動1.supporter;tenir;porter le poids de2.entreprendre;s'engager à faire qch~做各式家具pressentir pour fabriquer toutes sortes de meubles3.<套>être redevable à qn de qch~您過獎.C'est trop de compliments./Vous me faites un éloge excessif.

⊙ 俄文字義


⊙ 字謎
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 書法字

⊙ 姓名學字義

精明公正,多才多能,中年成功隆昌,環境良好之字。
站內調查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版權所有:逸名網 當前版本:V3.2
法律顧問:得偉君尚律師事務所 王煜 律師  
技術支持:武漢逸名信息技術有限公司 電話:027-82831088 82822002
ICP備案:鄂ICP備05015700號
黑龙江十一选五开奖查询 炒股配资网 pc蛋蛋幸运28预测网 境外期货配资 黑龙江11选5手机版 黑龙江p62今天的开奖号码 最新pc蛋蛋刷蛋器 北京11选5走势图一定牛 广西快乐十分今天开奖结果 佳永配资 宁夏11选五玩法介绍